ร่วมนำเสนอการทำธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในสมุทรสาคร ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

CEO Hischool เป็นตัวแทนวิสาหกิจเพื่อสังคมของจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมนำเสนอการทำธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในสมุทรสาคร ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
วันที่ 20 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัด ชมรมร้านอาหาร และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ….สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ….สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายกิระวิศว์ พิทยภูวนันท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการวิสามัญ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
 
 
การประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การพิจารณาร่างกฏหมายฉบับดังกล่าว ที่มีสาระสำคัญในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ เป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ สอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาวการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันที่ประชุมได้มีข้อเสนอในการจัดเวทีเพื่อนำเสนอข้อมูลของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการทำธุรกิจเพื่อสังคม 
 
 
ทั้งนี้หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ…. เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคล ผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญญา พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น หรือคินประโยชน์ให้กับสังคม โดยกำหนดมาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
CR: ข่าวออนไลน์ กาคาบข่าว สมุทรสาคร