ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทาง และทิศทางการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม


เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชาติ จันทร์ทองแท้ CEO Hischool ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทาง และทิศทางการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อ การพัฒนารูปแบบจำลองปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคมของวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทย
เพื่อประกอบการสรุปอภิปลายผลงานวิจัยของนักศึกษา ปริญญาเอก จากสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ณ สำนักงาน Hischool @ "Heart Work" Co-Working Space by Porto Chino