CEO Hischool Thailand ไปเป็นวิทยากร “กลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ จันทร์ทองแท้ CEO Hischool Thailand ได้รับเกียรติจากฝ่ายส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ไปเป็นวิทยากร บรรยาย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ” ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ของตลาดน้ำหนองพะอง กว่า 50 คน ซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าว ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ ตลาดน้ำโก้งโค้ง บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนร้านค้า และผู้ประกอบการได้นำความรู้ เทคนิคการสื่อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดียมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ “ตลาดต้องชม” ของจังหวัดสมุทรสาครอย่างยั่งยืนต่อไป