พม. รับรองกิจการของ Hischool Thailand

พม. รับรองกิจการของ Hischool Thailand ให้เป็นสถานประกอบการในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมเต็มรูปแบบ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ทั้งนี้ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาอนุมัติกิจการเพื่อสังคมแก่ บริษัท แบ่ง -ปัน -ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นสถานประกอบการในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมลำดับที่ ๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป