Hischool เป็นหนึ่งใน 19 SE ที่ได้เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2018


อีกก้าวย่างที่สำคัญของ HischoolThailand ทีมงาน Hischool ขอขอบพระคุณผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน MAI และคณะโค้ชทั้ง 25 ท่าน เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสกับ Hischool ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งใน Social Enterprisers เป็นหนึ่งใน 19 SE ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้

ตลาดหลักทรัพย์ผนึกตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนเอ็ม เอ ไอ เปิดโครงการ SET Social Impact Gym 2018 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคม โดยปีที่ผ่านมากว่าครึ่งหนึ่งที่ร่วมโครงการเกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจต่อยอดการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ง SMEs Startup และ Social Enterprise (SE) ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไทยยุคต่อไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่าหากธุรกิจและสังคมเติบโตไปพร้อมกันจะส่งผลให้ประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืน สอดรับวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”
“เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SE ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้ในการนำไปแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน”
ดร.กฤษฎา กล่าวต่อว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงดำเนินโครงการ SET Social Impact Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจตลาดทุนและ SE รวมทั้งองค์กรที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย SET Social Impact Gym เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และในปีนี้ SET Social Impact Gym 2018 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้คัดเลือก SE 19 รายเข้าร่วมโครงการ และมีผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่อาสาเป็นโค้ชในโครงการถึง 25 ท่าน ทั้งนี้ โครงการ SET Social Impact Gym 2017 ในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ SE กว่าครึ่งหนึ่งที่เข้าร่วมสามารถพัฒนาศักยภาพและต่อยอดธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียน
ด้านดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวว่า maiA ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านโครงการ SET Social Impact Gym ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้บริษัทจดทะเบียนสนใจร่วมเป็นโค้ชอาสาจำนวนมากขึ้น เนื่องจากเห็นความสำคัญในการส่งต่อความรู้ไปยังผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและสามารถขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้ในวงกว้าง