เลี้ยงอาหารผู้พิการ และผู้มาร่วมงาน ณ โบสถ์พระมหาไถ่(พัทยา)


น้องปิ่นโต และทีมงาน Hischool มีโอกาสได้นำอาหารของ Hischool ไปเลี้ยงผู้พิการ และผู้มาร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน ณ โบสถ์พระมหาไถ่(พัทยา) และร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ลงนามร่วมโดย ท่านพลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ขออนุญาตนำบุญมาฝากพี่ๆน้องๆ และกัญยาณมิตร ทุกท่านด้วยครับ