มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม)

คุณอภิชาติ จันทร์ทองแท้ กรรมการผู้จัดการ Hischool Application ธุรกิจเพื่อสังคมของจังหวัด ร่วมกับคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ปศส. รุ่น 15 นำทุนการศึกษาที่มาจากรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของ hischool และเงินจากนักศึกษาของรุ่นเพื่อกิจกรรม CSR ของสถาบันพระปกเกล้ารุ่น 15 มูลค่ากว่า  200,000 บาทในการจัดสร้างห้องพยาบาล พร้อมแจกอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และเลี้ยงอาหารเที่ยง แก่น้องๆ นักเรียน และคณะครู ณ โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามวิสัยทัศน์ของ hischool ที่มุ่งส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ทัดเทียมและเพิ่มคุณค่าชีวิต สร้างโอกาสแก่นักเรียนทุกๆ คนในจังหวัดอย่างยั่งยืน